Logo Assent Farma

Agyrax 25mg Comp 50

Agyrax 25mg Comp 50
€ 11,44
Code: 0615203
Merk: Pierre Fabre
Niet in voorraad, op aanvraag

Verzonden geneesmiddelen kunnen niet terug genomen worden, behalve in geval van gebrek. Raadpleeg een behandelend arts of uw apotheker indien er bijwerkingen optreden.

Geneesmiddel tegen misselijkheid, braken en duizeligheid. Agyrax is aangewezen voor de preventie en symptomatische behandeling van misselijkheid, braken en duizeligheid die verband houden met reisziekte. Wanneer mag u Agyrax niet innemen? • U bent allergisch voor meclozine of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. • In geval van prostaatproblemen. • In geval van nauwehoekglaucoom. • Bij personen met leverfalen. • Bij kinderen jonger dan 12 jaar. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Agyrax? Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Agyrax inneemt. • bij toediening aan patiënten met urineretentie (onvolledige blaaslediging), verstopping van het maagdarmstelsel of van de urinewegen, glaucoom, vergroting van de prostaat, verminderde darmmotiliteit, myasthenie (overmatige spierzwakte), dementie of in geval van behandeling met monoamine-oxidaseremmers. • bij toediening aan oudere patiënten en aan personen die een voertuig dienen te besturen of een gevaarlijke machine dienen te gebruiken (risico op sedatie). • bij toediening aan oudere personen en in geval van dementie, omdat dit geneesmiddel tekenen van verwardheid kan veroorzaken of verergeren. 1/5 AGYRAX • wanneer u gebruik maakt van geneesmiddelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken, slaapmiddelen of kalmeermiddelen. • het gebruik van dit geneesmiddel wordt afgeraden bij patiënten met galactoseintolerantie, Lapp-lactasedeficiëntie of glucose-galactosemalabsorptie (zeldzame erfelijke aandoeningen). • als u een allergietest moet ondergaan, moet de behandeling 4 dagen op voorhand worden stopgezet om te voorkomen dat de resultaten worden beïnvloed. • in geval van langdurig gebruik kan dit geneesmiddel het ontstaan van tandcariës bevorderen. Kinderen Het gebruik van Agyrax bij kinderen jonger dan 12 jaar wordt afgeraden. Neemt u nog andere geneesmiddelen in? Neemt u naast Agyrax nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Agyrax kan de werking van andere geneesmiddelen versterken: • alcohol of andere geneesmiddelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken (kalmeermiddelen, slaapmiddelen), • geneesmiddelen met vergelijkbare eigenschappen (antidepressiva, antihistaminica, ...). Waarop moet u letten met alcohol? Vermijd gelijktijdig gebruik van alcohol en Agyrax. Zwangerschap en borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. • Op basis van de huidige kennis mag Agyrax gebruikt worden tijdens de zwangerschap. De gebruiksduur moet echter zo kort mogelijk gehouden worden en de dosis mag niet meer zijn dan strikt noodzakelijk, met een maximale dosis van 50 mg per dag. • Omdat het geneesmiddel waarschijnlijk overgaat in de moedermelk, moet gebruik tijdens de borstvoeding vermeden worden. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Inname van Agyrax kan de rijvaardigheid en het vermogen om gevaarlijke machines te bedienen, beïnvloeden. Agyrax kan slaperigheid veroorzaken, vooral tijdens de eerste dagen van de behandeling. Agyrax bevat lactose (een soort suiker) Als uw arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar Misselijkheid, braken en duizeligheid die verband houden met reisziekte: • De aanbevolen dosis is 1 tot 2 tabletten één uur voor het vertrek en vervolgens om de 24 uur tijdens de volledige duur van de reis. Wijze van toediening 2/5 AGYRAX • Slik de tabletten met een beetje vloeistof in. Aanpassing van de dosering • Bij ouderen: Ouderen moeten de behandeling starten met halve dosissen die geleidelijk aan worden verhoogd volgens de aanwijzingen van de arts. • Bij personen met nierfalen: De dosis wijzigt niet bij deze personen, omdat het product niet via de nieren wordt verwijderd. Uw arts zal u zeggen hoe lang u Agyrax moet innemen. Heeft u te veel van Agyrax ingenomen? Wanneer u te veel van Agyrax heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Symptomen: • De verschijnselen die optreden bij gebruik van te hoge dosissen gaan van slaperigheid tot bewegingsstoornissen via een algemeen gevoel van onwelzijn met verwardheid, afname van de reflexen, vermoeidheid, duizeligheid, hallucinaties en onderdrukking van de ademhaling. Deze verschijnselen worden versterkt door gelijktijdige inname van alcohol en geneesmiddelen die op het centraal zenuwstelsel inwerken. • Daarentegen werden in andere zeldzame gevallen, met name bij zuigelingen (in geval van toevallige inname), toestanden van opwinding, slapeloosheid, hoofdpijn en, in het stadium van intoxicatie, stuipen vastgesteld. Behandeling: • Er bestaat geen specifiek tegengif. • Indien braken niet spontaan optreedt, moet het opgewekt worden (behalve bij patiënten in een toestand van bewegingloosheid of bij gedeeltelijk onbewuste patiënten) of moet zo snel mogelijk een maagspoeling uitgevoerd worden. • Het is aangewezen om een algemene ondersteunende behandeling in te stellen met inbegrip van regelmatige controle van de vitale functies en een nauwgezette observatie van de patiënt. • Het gebruik van actieve kool wordt aangeraden. Bent u vergeten Agyrax in te nemen? Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u stopt met het innemen van Agyrax Enkel gebruiken in geval van stoornissen. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen werden waargenomen: • Zeer vaak: slaperigheid of sedatie • Vaak: gevoel van een droge mond • Zelden: gezichtsstoornissen, misselijkheid en braken, gewrichtspijn (artralgie) 3/5 AGYRAX De frequentie van de andere bijwerkingen is niet bekend: • Hartaandoeningen: hartkloppingen, versnelling van het hartritme (tachycardie) • Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen: oorsuizingen, auditieve hallucinaties, duizeligheid • Oogaandoeningen: visuele hallucinaties, dubbel zien (diplopie), troebel zicht • Maagdarmstelselaandoeningen: buikpijn, verstopping, diarree, droge mond, misselijkheid, braken • Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: vermoeidheid, zwakte • Immuunsysteemaandoeningen: ernstige allergische reactie (anafylactische shock) • Onderzoeken: gewichtstoename • Voedings- en stofwisselingsstoornissen: anorexia, verhoogde eetlust • Zenuwstelselaandoeningen: sufheid, hoofdpijn, duizeligheid, verstoorde gevoelswaarneming (paresthesie), toestand van verlaagd bewustzijn (sedatie), slaperigheid, evenwichtsstoornissen (inclusief het syndroom van Parkinson), beven • Psychische stoornissen: angst, euforie, prikkelbaarheid, hallucinaties, slapeloosheid, gedragsstoornissen • Nier- en urinewegaandoeningen: moeilijkheden om te plassen (dysurie), vaak plassen (polyurie), onvolledige blaaslediging (urineretentie) • Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: droge keel, droge neus, bloedneus (epistaxis), kramp van de bronchiën (bronchospasmen) • Bloedvataandoeningen: daling van de bloeddruk (hypotensie) • Huid- en onderhuidaandoeningen: huiduitslag (rash en netelroos), lichtgevoeligheid (fotosensibiliteit) Wanneer een niet-ernstige bijwerking optreedt, moet de dosis verlaagd worden ten koste van de werking, of ’s avonds voor het slapengaan ingenomen worden als het om slaperigheid gaat. Wanneer een ernstige bijwerking optreedt, moet de behandeling onderbroken worden.
Toepassing

  • Preventie en symptomatische behandeling van nausea, braken en duizeligheid geassocieerd met bewegingsziekte.


Gebruik

Volwassenen en kinderen > 12 jaar  • 25 tot 50 mg, in te nemen 1 uur voor het vertrek.

  • Elke 24 uur tijdens de reisduur dosis hernieuwen


Bijsluiter Download bijsluiter
Op voorschrift Nee